motorová pila, řetězová pila

8. června 2010 v 16:55
 půvoní článek zde. Tento článek je jeho modfikací pro vlastní účely.

Využítí motorové pily v lesním hospodaření

Těžba dřeva motorová pila řetězová pila- podmínky Fl
1 Těžba dřeva - podmínky
Výkonové normy isou vypracovány pro těžbu živých stromu v základním členěni
motorová pilapodle druhů dřevin pro jehličnaté dřeviny a to samostatně pro smrk + jedle, borovice + modřín
listnatých dřevin a to samostatně pro dub + buk a ostatní tvrdé listnáče,
bříza + topo] a ostatní měkké listnáče
- motorová pila podle sortimentů vyráběného dříví pro surové kmeny v celých délkách v kůře
krácené surové kmeny a výřezy kulatiny rovnané dříví u snirku též pro výrobu výřezů standardní délky
- motorová pila podle průměrného objemu (průměrné hmoty, průměrné hmotnatosti) těžených kmenů v m3 bez kůry těžební hmotnatost se vztahuje na všechny operace v těchto normách
- u dlouhého dříví celkem pro 20 stupňů průměrné hmoty a to
0,07; 0,08; 0,09; 0,10-0,14; 0,15 - 0,19;
0,20 - 0,24; 0,25 - 0,29; 0,30 - 0,34; 0,35 - 0,39;
0,40 - 0,44; 0,45 - 0,49; 0,50 - 0,59; 0,60 - 0,09;
0,70 - 0,79; 0,80 - 0,89; 0,90 - 0,99; 1,00 - 1,19;
1,20- 1,49; 1,50- 1,99; 2,00 a více
- u výroby smrkových výřezů standardní délky 2 m a 4 m celkem pro 23 stupňů průměrné hmotnatosti
od 0,03 m3 do 0,25 m3 v odstupňování po 0,01 m3
- u rovnaného dříví podle průměru středního kuláče na 18 stupňů, od 7 cm do 24 cm v odstupňování řetězová pila
po 1 cm a rovněž podle tomu odpovídajícího počtu kuláčň na 1 prm rovnaného dříví. Pro štěpiny je
norma vypracována samostatně
- samostatně normativy času jsou vypracovány pro;
151 - predkacování stromů
152 - kroužkování kmenů a výřezů (čas na 1 kroužek)
153 - odvětvování stromů včetně jejich obracení
154 - obracení kmenů
155 - krácení kmenů na výřezy (čas na 1 řez)
156 - přecházení na dalších 10 m
157 - těžbu jehličnatých tyčí
158 - odkorňování jehličnatých kmenů škrabákem do hnědá v době mízy a v klidu mízy (dle Kozdery) řetězová pila
159 - těžbu a stahování smrkových výřezů standardních délek
Výkonové normy obsahují
- čas normativní celkem, vypočtený % času jednotkové práce započtením časů dávkové práce, směnové práce a časů obecně nutných přestávek.
Příslušné hodnoty spotřeb času platí za předpokladu, že práce je prováděna jedním dřevorubcem, který je pro tento výkon řádně vybaven. Pracovník je řádně vybaven i v těch případech, kdy k měření délek nepoužívá samonavíjecího pásma.

Těžba dřeva motorová pila - podmínky Fl
- čas dávkové práce obsahuje převzetí a prostudování pracovního příkazu, určení a obhlídku
pracoviště
-seznámení s technologickým a pracovním postupem, s požadavky na způsob výroby,
event, dluhování dřeva, seznámení s bezpečnostními předpisy, které se vztahují na příslušné
pracoviště, včetně zajištění bezpečnostních a hygienických opatření, předání hotové práce (bez měření
středních kmenů a spolupráce na příjmu dříví).
- čas směnové práce obsahuje čas na vyjmutí nářadí a JMP z vaku nebo úkrytu na pracovišti,
prohlídku, potřebné ošetření a přezkoušení JMP a nářadí, plnění nádrže motorové pily pohonnou
směsí a plnění oleje do nádržky, kontrolu napnutí řetězu, namazání vodící kladky lišty, kontrolu
mazání řetězu, lehké přeostření řetězu pilníkem ve vodítku a lo při každém plnění nádrže pohonnou
směsí. Startování pily, běžné opravy motorové pily a nářadí prováděné během směny na pracovišti,
očištění, zajištění a uložení JMP a nářadí do vaku po skončení práce, úklid a zabezpečí pracoviště.
- čas jednotkové práce obsahuje časy částí operace, které odpovídají náplni normativů v následujícím
ělenční:
A - Předkacování stromu - uchopení potřebného nářadí a pomůcek, vyhledání stromu vyznačeného
k těžbě na vzdálenost do 15 m s přenesením nářadí a určením směru pádu stromu. Rozmístění nářadí
na pracovišti, očištění okolí a paty stromu od všech překážek, které by práci ztěžovaly nebo snižovaly
její bezpečnost. Případné očištění oddenků stojících stromů odvětvením JMP, odsekání silné borky a
odříznutí kořenových náběhů, provedení záseku, hlavního řezu, přivedení stromu k pádn do určeného
směru pomocí lopatky, klínování apod. Ustoupení do bezpečné vzdálenosti, návrat ke kmeni po jeho
pádu a odříznutí třísky. Podle potřeby odbočení obracáku k místu předpokládaného otočení kmene.
B - Odvětvování stromů - odřezávání jednotlivých větví JMP do úrovně dřevní hmoty kmene, změření
délky kmene, odříznutí vršku v tloušťce od 2 do 7 cm se zřetelem a vyráběné sortimenty, obrácení a
odvětvení kmene. Vyznačení délky a středního průměru kmene (výřezu) na jeho čele.
C - Klácení kmenů na výřezy - odměření délky výřezů, zjištění požadované tloušťky horního čela
(čepu) výřezu a provedení jednoho řezu JMP podle pokynů pro druhování.
D - Kroužkování kmenů (výřezů) - vyhledání středu kmene (výřezu) a jeho úprava odřezáním nebo
odsekáním kůry po celém obvodu.
E - Odkorňování kmenů - odkomění vrchní poloviny kmene škrabákem do hnědá, jeho obracení a
odkornění.
P - Obracení kmenů -přechod ke kmeni a jeho obracení za účelem do odvětvení nebo do odkornění a
odložení použitých pomůcek.
G - Přecházení na dalších 10 m - čistý čas na každých dalších 10 m chůze přesahující vzdálenost 15 m
započtenou ve výkonové normě.
H - Výroba rovnaného dříví - označení kmene nebo jeho části v místech budoucích řezů a jeho
rozřezání na kuláče. Příprava součástí klece a její stavba. Snášení rovnaného dříví na vzdálenost do 20
m, a její zajištění. Normativ na výrobu štěpin obsahuje navíc rozštípáni válců.

Těžba dřeva řetezová pila- podmínky ^ Fl
Výkonová norma času na výrobu:
- surových kmenů v kůře v celých délkách - vyjadřuje spotřebu času na provedení prací uvedených
v pracovní náplni normuti vu A a B
- tyčí - kromě úkonů pro výrobu surových kmenů v celých délkách obsahuje výkonová norma času
ještě ruční stahování do 25 m s tříděním. Vytříděné tyče jsou takové, které jsou v hromádkách u I .a
2. třídy po 10 kusech u 3. a 4. třídy po 5 kusech, řádně podložené na silnějším konci.
- surových kmenů a výřezů kulatiny v kůře krácených 2 ks - vyjadřuje spotřebu času na provedení
prací uvedených v pracovní náplni normativů A až C, přitom: norma pro surové kmeny a výřezy
kulatiny na krácené v průměru na 2 ks obsahuje spotřebu času na provedení průměrně jednoho řezu
najeden pokácený strom.
- rovnaného dříví - vyjadřuje spotřebu času na provedení prací uvedených v pracovní náplni
normativů A a B přepočtených na 1 prm a v pracovní náplni normativu H. Normativ pro výrobu 1
prm rovnaného dříví se vypočte sloučením dvou dílčích normativů. Normativu pro výrobu
surových kmenů příslušné hmotnatosti přepočtených na (, si. 1, 3, 5, 7) a normativu na výrobu
rovnaného dříví podle počtu kuláčů, jehož počet kuláčů v 1 prm se nejvíce blíží skutečně zjištěnému
počtu kuláčů v 1 prm ( si. 2,4, 6, 8).
Odpadnou-lí v důsledku dělby pracovní činnosti nebo rozdílností ve výrobě, práce uvedené v
náplni některého z normativůje třeba výkonovou normu o příslušný normativní čas snížit. Naopak
jsou-li prováděny práce, které výkonová norma neobsahuje,nebo které se vyskytují ve větší míře např.
krácení, výkonová norma se o odpovídající spotřebu času zvýší.
Čas směnové práce, přestávek v práci a čas na oddech se využívá pro pravidelné přerušování
práce tak, aby při osmi hodinové práci s motorovou pilou pracovník dodržel platnou legislativu.
V tomto smyslu je nutno dodržovat pracovní cykly s přerušením práce s motorovou pilou dle
platné legislativy motorová pila.
Přestávky slouží k oddechu pracovníka a zvyšují odolností jeho organismu proti nepříznivým
zdravotním následkům dlouhodobé práce s motorovou pilou. Je však třeba, aby jich pracovník využil
k vykonání pomocných a přípravných prací nutných k tomu, aby následující cyklus práce mohl
probíhat bez zbytečného přerušování.
Používání výkonových norem a normativu řetezová pila
Výkonové normy a normativy času pro těžbu dřeva se používají při těžbě živých stromů podle
- - skupin základních druhů dřevin (viz odst. 11),
- vyráběných sortimentů (viz odst. 12),
- průměrného objemu těžených kmenů (viz odst. 13),
- vzrůstového stupně.
Platí pro těžbu dřeva prováděnou za normálních pracovních podmínek, kde nepůsobí
okolnosti mající podstatný vliv na společensky nutnou spotřebu času pracovníků. Okolnosti, které
mají podstatný vliv na zmčnu normální spotřeby času, jsou uvedeny v části 2., kde jsou uvedeny
rovněž příslušné procentní normativy úpravy výkonových norem.
Ve smíšených porostech se výkonová norma použije podle převažující dřeviny, jestliže lato
převládá absolutně a ostatní dřeviny je možno považovat za vtroušené, pokud nemají zastoupení v
hospodářské knize LHP. V ostatních případech se stanovuje výkonová norma odděleně podle
množství vyrobeného dříví v těžených dřevinách.
V nestejnověkých porostech se pro každou etáž použije odpovídající norma času samostatně.
Průměrná hmota (průměrný objem) těžených kmenů v m3 hroubí bez kůry se určuje předem
a to buď odhadem nebo měřením pro pracovní skupinu v těženém porostu v zúčtovacím období.
Odhadem se určí průměrná hmota těžených kmenů zejména ve vyšších stupních, které jsou širšího
rozsahu a průměrná hmota těžených kmenů lze v jejich rámci odhadnout s dostatečnou přesností.

Těžba dřeva motorová pila- podmínky Fl
Měřením se stanoví průměrná hmota těžených kmenů vybráním vhodných středních kmenů,
které se proměří nastojato nebo se pokácejí a změří přímo.
Byla-Ii všechna k těžbě vyznačená hmota předem měřena nastojato, lze využít k určení
průměrné hmoty těžených kmenů údajů ze svěrkovacích manuálů.
V případě, že průměrná hmota těžených kmenů byla zjišťována v m3 hroubí s kůrou, je třeba
ji redukovat na průměrnou hmotu těžených kmenů v m3 hroubí bez kůry snížením o 9%.
Po provedeném příjmu se průměrná hmota těžených kmenů přezkouší.
Hmota počet kusů vytěžených tyčí se do výpočtu průměrné hmoty těžených kmenů
nezapočítává a odměňování těžby tyčí je řešeno samostatnými normativy.
Prvotní evidence příjmu hmoty musí být vedena takovým způsobem, aby bylo možno
spolehlivě zjistit rozhodující údaje pro stanovení průměrné hmoty těžených kmenů.
Těžba smrku sortimentní metodou má normativní časové hodnoty uvedeny na 1 m3, 1 prm 10
ks výřezů s rozdělením na vlastní těžbu a stahování výřezů.
Tabulky jsou doplněny o směrné technologické normativy t.j. počet stromů na 1 in3, 1 prm a
součet výřezů na 1 strom, 1 m3, 1 prm, které při různé evidenci vyráběného dříví umožní s potřebnou
přesností zjistit průměrnou hmotu těžených kmenů a tím i ověření předem stanovené výkonové normy.
Přitom přicházejí v úvahu tři možnosti:
1. eviduje se počet vytěžených kmenů a vyrobená hmola v m3 (prm)
- průměrná hmota těžených kmenů {řádek výkonové normy) se určí podle průměrné hmoty v m3 (prm) na 1 kmen 2. eviduje se počet vytěžených kmenů a vyrobených kuláčů
- průměrná hmota těžených kmenů se určí podle průměrného počtu kuláčů na 1 kmen
3. eviduje se celkem vyrobená hmota v m3 (prm) a počet kuláč
- průměrná hmota těžených kmenů se určí podle piíuněmého počtu kuláčů na 1 ni3 (prm)
Přepočet prostorových metrů na metry krychlové je proveden koeficientem 0,66 platným pro
smrkovou vlákninu hroubí v kůře. motorová pila
Norma pro odkoníování jehličnatých kmenů škrabákem do hnědá se používá podle toho, ve kterém
vegetačním období se provádí. řetezová pila
Určování vegetačního období (doba mízy, klid mízy) se řídí podle nadmořské výšky místa těžby takto:
nadmořská výška místa těžby doba vymezená pro zimní období (klid mízy)
pro letní období (doba mízy) řetezová pila
do 350 m
od 1.10. do 31.3.
od 1.4. do 30.9.
351 m až 700 m
od 15.9. do 15.4.
od 16.4. do 14.9.
nad 700 m
od 1.9. do 30.4.
od 1.5. do 31.8.
Označování výkonových norem číselnými evidenčními údaji, používané např. při výpočtu výkonové
normy na pracovních lístcích se provádí v následujícím pořadí. motorová pila
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama